Landsorganisationen Danske Fugleforeninger Administrationsudvalget

 

Referat fra repræsentantskabsmødet Søndag den 11. marts 2018, kl. 10.00 På Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Bo Pedersen bød velkommen til LDFs Repræsentantskabsmøde, hvorefter man gik over til at afvikle den efter gældende dagsorden.

1. Valg af dirigent Da der ikke var forslag fra salen, indstillede bestyrelsen Gunnar Kjelstrup som blev valgt. Gunnar takkede for valget og konstaterede at indkaldelse, regnskab og beretninger var udsendt rettidigt, sådan at repræsentantskabsmødet var beslutningsdygtigt. Der var en tilføjelse til Dagsordenen, idet punktet: Valg af formand for administrationsudvalget, ved en fejl ikke var kommet med. Referent: Kristian Saugbjerg Andersen 2. Valg af stemmeudvalg på tre personer Dirigenten udpegede Henri Hansen, Tom Jensen og Alfred Boysen. 3. Formandens beretning Bo Pedersen havde kun et par enkelte bemærkninger at føje til den udsendte beretning. Der var et enkelt spørgsmål, ang. om vi havde fået pengene fra Jesper Møller Hansen, hvilket Bo kunne bekræfte. Derefter blev beretningen godkendt.
Miljø- og Cites konsulentens beretning var udsendt. Der var ingen spørgsmål til Povl Jørgensen omkring beretningen.
4. Beretning fra a. Administrationsudvalget Jesper Nørkjær havde heller ikke så meget at tilføje i forhold til det udsendte. Dog henstillede han til foreningerne, at man reagerede og svarede på de henvendelser han sendte ud, sådan at han ikke efterfølgende skal kontakte foreningerne en eller flere gange. Ligeledes bedes foreningerne om at opdatere, hvem der skal have materialet tilsendt elektronisk, når der sker udskiftninger i bestyrelserne. Beretningen blev godkendt.
Ringsalget hører under administrationsudvalget og Kristian Saugbjerg Andersen, havde et par tilføjelser. Der er nogle få foreninger som sælger årsringe for LDF. Foreningerne registrerer disse ringe, men fremover skal disse registreringer indberettes til LDF, en gang årligt. Foreninger vil modtage et oplæg snarest. LDF har fået en henvendelse fra Norge, hvor man ikke bryder sig om at vi sælger ringe til norske opdrættere. Det har vi heller ikke gjort. Det er en nordmand som har købt et papegøje æg til udrugning i Danmark og den danske fugleholder, har så givet hende en ring med. Hvilket betyder at man vist ikke kan udstille en sådan fugl i Norge, hvor myndighederne registrerer fuglene lidt anderledes, end vi gør herhjemme.
b. Bladudvalget Henning Pust berettede at man var tæt på at lukke bladet, men ifølge vedtægterne skal det over et repræsentantskabsmøde. Der har været holdt nogle møder, og vi besluttede at fortsætte, men der indkommer ikke så mange artikler som førhen, så vi har valgt at skære antallet af blade ned fra 10 til 6 numre. Der falder abonnenter fra hvert år, her omkring årsskiftet var det op mod 80. Der kommer dog også nye abonnenter til, sådan at der i dag er ca. 775 abonnenter. Økonomien i bladudvalget er fin og man vil altid kunne færdiggøre en årgang. Man forsøger at forbedre økonomien og har bl.a. aftalt med de dyrlæger som har en annonce i Dansk Fuglehold, hver betaler 1.000,- kr. Bladudvalget har overtaget bogsalget, som vil blive kørt som en net-butik, med bøger og plakater om fugle. Beretningen blev godkendt. Som en tilføjelse til beretningen bad Henning om at forsamlingen ville give Bladudvalget tilladelse til i samråd med LDFs bestyrelse, at nedlægge Dansk Fuglehold, hvis økonomien på et tidspunkt, ikke længere kan hænge sammen. Man vil dog aldrig stoppe udgivelsen midt i en årgang, men sørge for at det færdiggøres.. Tilladelsen blev givet enstemmigt.
c. Dommerudvalget Bent Hansen som er ny formand for dommerudvalget kunne fortælle, at han har åbnet Dommerudvalgets Facebookside, så alle kan følge med der. Han opfordrede foreningerne til at finde nye emner til aspiranter, da det ellers kan komme til at knibe med at få dommere på udstillingerne. Dommerudvalget havde om lørdagen kørt et Power Point foredrag, om hvad man skal have på plads omkring udstillingerne, både før og under, bl.a. ang. diverse tilladelser. Denne Power Point kan foreningerne få ved henvendelse til dommerudvalget. Bent henviste også til udstillingshåndbogen. På den netop overståede generalforsamling i dommerudvalget var det vedtaget, at dommerne fremover ikke vil medvirke ved aftenbedømmelser. Dommerudvalget vil udarbejde forslag om hvordan man kan opdele naturfarvede fugle og mutationer i forskellige klasser. Det vil dog være de enkelte foreninger som skal indarbejde det i deres udstillingsregler.’ Claus Nielsen ,Køge nævnte at de uddeler diplomer for generationsopdræt – enten opdræt 3 år i træk eller 3 ud af 4 år. Alfred Boysen, Sydvestjysk spurgte om ikke denne opdeling ville udvirke at man lod ungen blive hjemme hvis der faldt en enkelt mutationsfugl i et kuld. Povl Jørgensen nævnte at vi udstiller nogle fuglegrupper, udelukkende de i mutationer, idet mågefinken ej findes i naturen og de kanarier vi har i dag, ligeledes er mutationer og ikke har meget at gøre med den vilde kanarie.

5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget Michael Vesterskov fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

7. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til Repræsentantskabsmødet.

8. Fastsættelse af kontingent og bidrag til LDF’s dommeruddannelse for det kommende regnskabsår.
Kontingent uændret 100,- kr. pr stemmeberettiget medlem over 18 år. Bidrag til dommer- uddannelses fond er uændret 330,- kr. pr forening, uanset om man har udstilling eller ej.

9. Valg til bestyrelse og vedtægtsbestemte udvalg

a. Valg af formand. På valg var Bo Pedersen som blev genvalgt

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg var Dan Haun Sørensen og Erik Olsen der ikke ønskede at modtage genvalg. Både Bo Pedersen og Michael Martin Hansen opfordrede forsamlingen til at, der var nogle som meldte sig og det skulle helst være både fra begge sider af Storebælt. Der kom et par navne op, hvor af en trak sig igen. Repræsentantskabsmødet blev suspenderet i 10 min. Erik Olsen meddelte at han, for at undgå at vi skulle afsted til et ekstraordinær Repræsentantskabsmøde, var villig til at tage en periode mere. Kenneth Schøn blev foreslået og valgt sammen med Erik Olsen. Henning Pust opfordrede LDFs bestyrelse til fremover, at finde personer som kunne være interesseret i en bestyrelsespost. Kaj Thomsen kom ind på det samme, idet han mente at der måske også var problemer i lokalforeningerne, med at få nye bestyrelsesmedlemmer, da mange har været med i rigtig mange år.

c. Valg af formand for administrationsudvalget. På valg var Jesper Nørkjær som blev genvalgt

d. Valg af formand for Bladudvalget. Henning Pust blev genvalgt for en ny periode. e. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg var Kristian S. Andersen og Søren Nielsen, som begge blev genvalgt.

10. Valg af 1 revisor og 1 suppleant. a) På valg som revisor var Bent Hansen som blev genvalgt. b) Valg af revisor suppleant. Alfred Boysen blev nyvalgt

11. Eventuelt. I forbindelse med dette punkt, uddelte Henning Pust diplomer for Danske Førsteopdræt. Henning fortsætter for øvrigt som registrator. Jesper Nørkjær fortalte en hel del om hvad forsikringer dækker og ikke dækker. Han opfordrede til at man sikrer sig at udlejeren har en bygningsskadeforsikring, når vi lejer lokaler til udstillinger og markeder. Bo Pedersen takkede Dan Haun Sørensen for hans tid i bestyrelse. Herefter kunne Gunnar Kjelstrup takke for god ro og orden, samt afslutte Repræsentantskabsmødet med en trefoldig leve for Landsorganisationen Danske Fugleforeninger.

Borbjerg d. 28. marts 2018 Stolpehuse d. 28. marts 2018

Kristian Saugbjerg Andersen Gunnar Kjelstrup

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *