Fødevarestyrelsen finder flere fugle med influenza

Fødevarestyrelsen finder flere fugle med influenza
Særligt i Nordvestjylland og på Sydvestsjælland er fugle bukket under for den højpatogene fugleinfluenza H5N6
Pressemeddelelse, Publiceret: 10. april 2018
Ændret 10. april 2018
Siden påske har Fødevarestyrelsen modtaget knap 80 borgerhenvendelser om døde fugle.  Ikke alle dyrene er blevet undersøgt, typisk fordi de har været i forrådnelse, eller fordi, de ser ud til at være døde af andet end fugleinfluenza.

Men ud af omkring 70 fugle, som DTU Veterinærinstituttet har undersøgt for Fødevarestyrelsen siden nytår, har 13 indtil videre haft den frygtede fuglesygdom. De mange fund overrasker ikke i Fødevarestyrelsen.

‘Det er forventeligt, at vi ser flere døde fugle efter en lang og barsk vinter og ikke alarmerende, at flere af dem er døde med eller af fugleinfluenza, forklarer dyrlæge i Fødevarestyrelsen, Stig Mellergaard.

Han understreger, at fugleinfluenzatypen H5N6 ikke er farlig for mennesker.
Fundene får ikke Fødevarestyrelsen til at lægge restriktioner på hverken hobbyavlere eller professionelles håndtering af deres fjerkræ.

Dyrevelfærd og eksport på spil
‘Men hvad enten man er professionel eller hobbyavler skal man tænke sig om og forsøge at undgå, at man trækker smitte med ind på sin hønsefarm eller til sine hobbyhøns. Derfor lyder rådet stadig, at man skal skifte fodtøj, inden man går ind til sine dyr”, understreger Stig Mellergaard.
De 13 fugleinfluenzaramte fugle, som er fundet og undersøgt i 2018, er alle vildfugle, blandt andet måger, musvåger og ørne. De er fortrinsvis fundet i Nordvestjylland og Sydvestsjælland. En enkelt svane er også konstateret positiv med fugleinfluenza. Den var en af de cirka 30 svaner, som en kajakroer fandt ved Maribo i slutningen af marts. Om de øvrige svaner havde fugleinfluenza er ikke undersøgt.
Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet fugleinfluenza i hverken erhvervsbesætninger eller hos hobbyavlere. Sker det, lukker Danmarks salg af fjerkræ til udlandet inden for 24 timer, med alvorlige konsekvenser for både dyr og indtjeningen hos i fjerkræbranchen til følge.
Nyttig viden
Finder du en død fugl i naturen, kan du melde det til Fødevarestyrelsen. Brug gerne app’en Fugleinfluenza Tip. Du kan også bruge Fødevarestyrelsens kontaktformular på fvst.dk.
Nu hvor der er konstateret flere fund af fugle med fugleinfluenza i Danmark, er Fødevarestyrelsen især interesseret i fund, der omfatter flere fugle døde på samme sted. Alle indrapporteringer bliver vurderet af Fødevarestyrelsens dyrlæger.

Læs mere om, hvordan du kan være med til at undgå at sprede fugleinfluenzasmitten.

 

Udgivet i fugleinfluenza, Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Europaudstilling i Herninghallerne

Formanden for LDF, Bo Pedersen, skriver.

Der  blive afholdt Europaudstilling i Herning Hallerne i november. Der er ikke noget nyt i den forbindelse. LDF er stadig ikke medarrangør, og bliver det heller ikke, men vi vil være behjælpelig med den viden, vi har om udstillinger på vores måde, d.v.s. voliere udstillinger. Der er efterhånden en hel del, der har spurgt om materiale til udstillingen, men der må vi henvise til Danmarks Fjerkræavler Forening, det er dem som står for det.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger Administrationsudvalget

 

Referat fra repræsentantskabsmødet Søndag den 11. marts 2018, kl. 10.00 På Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Bo Pedersen bød velkommen til LDFs Repræsentantskabsmøde, hvorefter man gik over til at afvikle den efter gældende dagsorden.

1. Valg af dirigent Da der ikke var forslag fra salen, indstillede bestyrelsen Gunnar Kjelstrup som blev valgt. Gunnar takkede for valget og konstaterede at indkaldelse, regnskab og beretninger var udsendt rettidigt, sådan at repræsentantskabsmødet var beslutningsdygtigt. Der var en tilføjelse til Dagsordenen, idet punktet: Valg af formand for administrationsudvalget, ved en fejl ikke var kommet med. Referent: Kristian Saugbjerg Andersen 2. Valg af stemmeudvalg på tre personer Dirigenten udpegede Henri Hansen, Tom Jensen og Alfred Boysen. 3. Formandens beretning Bo Pedersen havde kun et par enkelte bemærkninger at føje til den udsendte beretning. Der var et enkelt spørgsmål, ang. om vi havde fået pengene fra Jesper Møller Hansen, hvilket Bo kunne bekræfte. Derefter blev beretningen godkendt.
Miljø- og Cites konsulentens beretning var udsendt. Der var ingen spørgsmål til Povl Jørgensen omkring beretningen.
4. Beretning fra a. Administrationsudvalget Jesper Nørkjær havde heller ikke så meget at tilføje i forhold til det udsendte. Dog henstillede han til foreningerne, at man reagerede og svarede på de henvendelser han sendte ud, sådan at han ikke efterfølgende skal kontakte foreningerne en eller flere gange. Ligeledes bedes foreningerne om at opdatere, hvem der skal have materialet tilsendt elektronisk, når der sker udskiftninger i bestyrelserne. Beretningen blev godkendt.
Ringsalget hører under administrationsudvalget og Kristian Saugbjerg Andersen, havde et par tilføjelser. Der er nogle få foreninger som sælger årsringe for LDF. Foreningerne registrerer disse ringe, men fremover skal disse registreringer indberettes til LDF, en gang årligt. Foreninger vil modtage et oplæg snarest. LDF har fået en henvendelse fra Norge, hvor man ikke bryder sig om at vi sælger ringe til norske opdrættere. Det har vi heller ikke gjort. Det er en nordmand som har købt et papegøje æg til udrugning i Danmark og den danske fugleholder, har så givet hende en ring med. Hvilket betyder at man vist ikke kan udstille en sådan fugl i Norge, hvor myndighederne registrerer fuglene lidt anderledes, end vi gør herhjemme.
b. Bladudvalget Henning Pust berettede at man var tæt på at lukke bladet, men ifølge vedtægterne skal det over et repræsentantskabsmøde. Der har været holdt nogle møder, og vi besluttede at fortsætte, men der indkommer ikke så mange artikler som førhen, så vi har valgt at skære antallet af blade ned fra 10 til 6 numre. Der falder abonnenter fra hvert år, her omkring årsskiftet var det op mod 80. Der kommer dog også nye abonnenter til, sådan at der i dag er ca. 775 abonnenter. Økonomien i bladudvalget er fin og man vil altid kunne færdiggøre en årgang. Man forsøger at forbedre økonomien og har bl.a. aftalt med de dyrlæger som har en annonce i Dansk Fuglehold, hver betaler 1.000,- kr. Bladudvalget har overtaget bogsalget, som vil blive kørt som en net-butik, med bøger og plakater om fugle. Beretningen blev godkendt. Som en tilføjelse til beretningen bad Henning om at forsamlingen ville give Bladudvalget tilladelse til i samråd med LDFs bestyrelse, at nedlægge Dansk Fuglehold, hvis økonomien på et tidspunkt, ikke længere kan hænge sammen. Man vil dog aldrig stoppe udgivelsen midt i en årgang, men sørge for at det færdiggøres.. Tilladelsen blev givet enstemmigt.
c. Dommerudvalget Bent Hansen som er ny formand for dommerudvalget kunne fortælle, at han har åbnet Dommerudvalgets Facebookside, så alle kan følge med der. Han opfordrede foreningerne til at finde nye emner til aspiranter, da det ellers kan komme til at knibe med at få dommere på udstillingerne. Dommerudvalget havde om lørdagen kørt et Power Point foredrag, om hvad man skal have på plads omkring udstillingerne, både før og under, bl.a. ang. diverse tilladelser. Denne Power Point kan foreningerne få ved henvendelse til dommerudvalget. Bent henviste også til udstillingshåndbogen. På den netop overståede generalforsamling i dommerudvalget var det vedtaget, at dommerne fremover ikke vil medvirke ved aftenbedømmelser. Dommerudvalget vil udarbejde forslag om hvordan man kan opdele naturfarvede fugle og mutationer i forskellige klasser. Det vil dog være de enkelte foreninger som skal indarbejde det i deres udstillingsregler.’ Claus Nielsen ,Køge nævnte at de uddeler diplomer for generationsopdræt – enten opdræt 3 år i træk eller 3 ud af 4 år. Alfred Boysen, Sydvestjysk spurgte om ikke denne opdeling ville udvirke at man lod ungen blive hjemme hvis der faldt en enkelt mutationsfugl i et kuld. Povl Jørgensen nævnte at vi udstiller nogle fuglegrupper, udelukkende de i mutationer, idet mågefinken ej findes i naturen og de kanarier vi har i dag, ligeledes er mutationer og ikke har meget at gøre med den vilde kanarie.

5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget Michael Vesterskov fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

7. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til Repræsentantskabsmødet.

8. Fastsættelse af kontingent og bidrag til LDF’s dommeruddannelse for det kommende regnskabsår.
Kontingent uændret 100,- kr. pr stemmeberettiget medlem over 18 år. Bidrag til dommer- uddannelses fond er uændret 330,- kr. pr forening, uanset om man har udstilling eller ej.

9. Valg til bestyrelse og vedtægtsbestemte udvalg

a. Valg af formand. På valg var Bo Pedersen som blev genvalgt

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg var Dan Haun Sørensen og Erik Olsen der ikke ønskede at modtage genvalg. Både Bo Pedersen og Michael Martin Hansen opfordrede forsamlingen til at, der var nogle som meldte sig og det skulle helst være både fra begge sider af Storebælt. Der kom et par navne op, hvor af en trak sig igen. Repræsentantskabsmødet blev suspenderet i 10 min. Erik Olsen meddelte at han, for at undgå at vi skulle afsted til et ekstraordinær Repræsentantskabsmøde, var villig til at tage en periode mere. Kenneth Schøn blev foreslået og valgt sammen med Erik Olsen. Henning Pust opfordrede LDFs bestyrelse til fremover, at finde personer som kunne være interesseret i en bestyrelsespost. Kaj Thomsen kom ind på det samme, idet han mente at der måske også var problemer i lokalforeningerne, med at få nye bestyrelsesmedlemmer, da mange har været med i rigtig mange år.

c. Valg af formand for administrationsudvalget. På valg var Jesper Nørkjær som blev genvalgt

d. Valg af formand for Bladudvalget. Henning Pust blev genvalgt for en ny periode. e. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg var Kristian S. Andersen og Søren Nielsen, som begge blev genvalgt.

10. Valg af 1 revisor og 1 suppleant. a) På valg som revisor var Bent Hansen som blev genvalgt. b) Valg af revisor suppleant. Alfred Boysen blev nyvalgt

11. Eventuelt. I forbindelse med dette punkt, uddelte Henning Pust diplomer for Danske Førsteopdræt. Henning fortsætter for øvrigt som registrator. Jesper Nørkjær fortalte en hel del om hvad forsikringer dækker og ikke dækker. Han opfordrede til at man sikrer sig at udlejeren har en bygningsskadeforsikring, når vi lejer lokaler til udstillinger og markeder. Bo Pedersen takkede Dan Haun Sørensen for hans tid i bestyrelse. Herefter kunne Gunnar Kjelstrup takke for god ro og orden, samt afslutte Repræsentantskabsmødet med en trefoldig leve for Landsorganisationen Danske Fugleforeninger.

Borbjerg d. 28. marts 2018 Stolpehuse d. 28. marts 2018

Kristian Saugbjerg Andersen Gunnar Kjelstrup

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fugleinfluenza fundet i yderlige 4 havørne

I den seneste måned er der fundet højpatogen fugleinfluenza fem steder i Danmark. Hobbyavlere og professionelle fjerkræproducenter kan gøre meget for at beskytte deres fjerkræ.
Pressemeddelelse, Publiceret: 23. marts 2018
Ændret 23. marts 2018
Fire havørne er de seneste uger døde med den højpatogene fugleinfluenzatype H5N6. Det viser analyser fra DTU Veterinærinstituttet, der har undersøgt de døde ørne for Fødevarestyrelsen. Fuglene er alle kommet ind til obduktion efter tip fra borgere, der er stødt på fuglene i den danske natur.

De døde ørne er fundet ved henholdsvis Hurup og Hjardemål i Thy samt ved Næstved på Sjælland og Maribo på Lolland.
I begyndelsen af marts blev der fundet fugleinfluenza i en død ørn ved Slagelse, og myndighederne i både Nordtyskland og Sverige har seneste uger også fundet fugleinfluenza i hobbyfjerkræ. Der er ikke fundet fugleinfluenza  blandt danske tamfjerkræ.

Husk smittebeskyttelse
Der er ikke eksempler på, at influenzatypen har smittet mennesker, men H5N6 er dødelig for både ørne og for eksempelvis høns og andefugle. Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen både private og professionelle fjerkræavler, til at skærpe opmærksomheden på smittebeskyttelse. Det er eksempelvis en god idé at skifte sko, inden man går ind til sit fjerkræ og afskærme hønsegården fra direkte kontakt til vilde fugle  Læs mere om smittebeskyttelse.

Finder du en død fugl i naturen, er det langt fra sikkert, at det er fugleinfluenza, der har taget livet af den. Fuglen kan også være død af enten alder, frost eller mangel på føde.

Har du en mistanke om, at fuglen kan være død af fugleinfluenza, eksempelvis fordi du har konstateret flere døde fugle på samme sted, kan du melde dit fund til Fødevarestyrelsen på vores App, ‘Fugleinfluenza Tip’. Du kan hente App’en i App Store og på Google Play.

Du kan også skrive til os via Fødevarestyrelsens kontakt-formular. Den finder du på Fødevarestyrelsen.dk under ‘Kontakt’

Yderligere oplysninger, Fødevarestyrelsens pressetelefon, 2284 4834.

Udgivet i fugleinfluenza, Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landskåringsskuet den 2-3 og 4 Marts 2018

Vi havde et rigtig godt Kåringsskue i Låsby Forsamlingshus, hvor alt så helt fantastisk godt ud i de her ,for os, nye omgivelser. Udstillingsudvalget og mange medlemmer har også virkelig knoklet for at nå dette flotte resultat.                                                                               Der var 203 udstillede fugle, alle af meget fin og høj kvalitet, hvilket jo tydelig fremgik af de fine bedømmelser.                                                                                                                            Billeder fra Kåringsskuet, vil komme i næste medlemsblad.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landskåringsskue Søndag den 4 Marts 2018

Landskåringsskue

Landsforeningen Australske Parakitter (LAP) afholder kåringsskue i Låsby forsamlingshus
Grønnegade 2. 8670 Låsby. ,
Søndag den 4 marts – 2018

Alle fugle er bedømt enkeltvis. Der er åbent for interesserede fra kl. 10 til 16.00

Entre:  30 Kr pr. voksen. Børn under 14 år er gratis, ifølge med en voksen.

Kørevejledning:
Følg Silkeborg/Herning motorvejen, tag afkørslen mod Låsby, når du kommer til rundkørslen, tag 3 vej, ”Århusvej, tag 2 vej til Højre” Hovedgaden” forsæt forbi Låsby kro forsæt lige ud af Nørregade til du kommer til Grønnegade på din venstre hånd. Følg her LAP’s skilte.

Med venlig hilsen
Per Andersen
Formand

———————————————————————————————————–

Fugleinfluenza fundet i død ørn
Der er fundet fugleinfluenzavirus i en død havørn i en skov nær Slagelse. Der er også gjort enkelte andre fund rundt om i Europa, så det er ikke overraskende, at en død fugl nu er fundet i Danmark.
Pressemeddelelse, Publiceret: 1. marts 2018
Ændret 1. marts 2018
DTU Veterinærinstituttet har konstateret højpatogen fugleinfluenza af typen H5N6 i en havørn. Den vilde ørn blev fundet død i en skov nær ​Slagelse.
Fundet er ikke overraskende, fordi der med stor sandsynlighed er tale om den samme type H5N6, som også er fundet sporadisk i vilde fugle i andre lande i Europa. Der har ikke været rapporteret om smitte til mennesker med denne fugleinfluenzatype.
Fødevarestyrelsen indfører på nuværende tidspunkt ikke skærpede krav til hold af fugle og fjerkræ. Hvis der bliver fundet fugleinfluenza i flere døde fugle i naturen, vil Fødevarestyrelsen igen overveje, om der er behov for skærpede krav til landets fugle- og fjerkræejere for at forhindre smitte til deres besætninger.
Hvad enten man er privat eller professional fjerkræavler, bør man som altid følge de almindelige regler for god smittebeskyttelse som fx skifte af sko, inden man går ind til sit fjerkræ. Læs mere om smittebeskyttelse her​.
Det er første gang siden april 2017, at der er fundet fugleinfluenza i en vild fugl i Danmark. Vi har ikke haft et fugleinfluenza-udbrud hos tamme danske fugle siden februar sidste år.
Læs mere om fugleinfluenza her.
Yderligere oplysninger:​
Journalister kan ringe til Fødevarestyrelsens pressetelefon: 22 84 48 34.

———————————————————————————————————​

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Tilladelse til afholdelse af Kåringsskuet

Så er tilladelsen til afholdelse af Kåringsskuet 2018  kommet.

Bekræftelse på anmeldelse af dyrskue/udstilling
Fødevarestyrelsen har modtaget dit brev af 25. januar 2018 om afholdelse af Kåringsskue den 2.-4. marts 2018 i Låsby Forsamlingshus på Grønnegade 2, 8670 Låsby.
Arrangøren skal afholde samlingen af husdyr efter betingelser, som er fastlagt i bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr1 og bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder2 og bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ3, samt bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza4.
Det fremgår af anmeldelsen at der udelukkende udstilles australske parakitter.
Oplysninger om bekendtgørelserne kan findes på www.retsinformation.dk.
Det påhviler arrangøren skriftligt at underrettet hver enkelt deltager om betingelserne for tilførsel af dyr, samt at afholde alle udgifter for veterinært tilsyn.
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at henvende dig til Fødevarestyrelsen med henvisning til brevets journalnummer.
Med venlig hilsen
Tina Buth Rasmussen
VeterinærNord
1 Bekendtgørelse nr. 185 af 20. marts 2000 om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr                                                                                                                                 2 Bekendtgørelse nr. 21 af 7. januar 2016 om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr                                                                                                                                       3 Bekendtgørelse nr. 1450 af 15. december 2009 om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ                                                                                                                                                        4 Bekendtgørelse nr. 522 af 6. juni 2012 om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemsmøde lørdag den 27/1 2018

Vi havde et rigtig godt medlemsmøde , hvor 31 medlemmer havde fundet vej til Århus . Her fortalte  Benny Kløppel  om hans  spændende tur til  “Costa Rica ” i 2011, efterfølgende fortalte Torsten Østergaard  om de store Australske Parakitter. Torsten kom med noget af en bombe, for dem der arbejder med  mutationer, idet at der kun er få lande tilbage der arbejder med  mutationer, det er Holland, Belgien, Tyskland , Danmark  få fugleholder i Frankrig og Italien. Torsten forudser at det  vil blive svært at komme af med sine mutationsfugle, hvilke for mange allerede nu er en realitet.                                                        Det var 2 spændende og rigtig gode foredragsholder.

Se referatet i næste medlemsblad.

Udgivet i Ikke kategoriseret, LAP medlemsmøder | Skriv en kommentar

Medlemsmøde i Århus lørdag den 27 Januar 2018

Der afholdes medlemsmøde på Vorregårds Alle 115, 8200 Århus N                                         Lørdag den 27 Januar kl.10

 

Dagens program.
Fra kl. 10,00 – 10,30: Bliver der serveret formiddagskaffe med rundstykker.
Fra kl. 10,30 – 12,30: Her får vi besøg af Benny Kløppel med følgende.

Foredrag om ”Costa Rica”
Benny Kløppel skriver:
Lige et par få ord om en tur til Costa Rica. Turen til Costa Rica var næsten en foreningstur, for der var 12 medlemmer fra Aarhus Fugleforening, og 2 fra Horsens.
Det var en tur over 23 dage, som jeg havde arrangeret på den måde, at jeg fandt stederne med de fugle som jeg var interesseret i at se, og så håbede jeg at de andre på turen, syntes godt om det jeg havde fundet frem til. Jeg kontaktede så rejseselskabet Jesper Hannibal og Co, som vi havde rejst med før, og uden problemer, vi fik turen på plads til landet som ikke kan kaldes andet end et paradis, og især hvis man er interesseret i fugle, dyr og deres natur.

Så jeg håber med dette foredrag, at kunne give bare lidt af de oplevelser som vi fik i Costa Rica, vi fik set og ikke mindst fotograferet mere end 500 arter. Jeg kan kun anbefale alle som har mulighed for det, tag turen dertil.
Med venlig hilsen
Benny

Fra kl. 12,45 – 13,30: Er der frokost, hvor der bliver serveret 2 stykker godt smørrebrød.

Fra kl. 13,30 – ca. 15,30: Torsten Østergaard fortæller og viser billeder af Kongeparakitter – Rødvinget Parakitter – Prinsesse Parakitter – Rock Peplar Parakitter – Barraband Parakitter – Twenthy Eight Parakitter – Port Lincoln Parakitter – Barnardi Parakitter – Cloncurry Parakitter – Rødkappet Parakitter og Svaleparakitter I normalfarvet og mutationer.

Mødet er ikke kun for foreningens medlemmer, så hvis du har en eller flere fuglevenner med interesse for australske parakitter er du velkommen til at tage dem med.

Der er tilmelding til mødet idet der skal gøres indkøb bla. af smørrebrød.

Tilmelding skal ske til phenningp@gefiber.dk eller Henning Pedersen, telefon 21 97 12 98 senest 23. januar.

L.A.P. vil være vært ved kaffe og rundstykker samt øl og vand til frokosten, men der vil blive opkrævet betaling for smørrebrødet.

Efterhånden som tilmeldingerne indløber, vil de blive lagt ud på hjemmesiden for evnt. samkørsel.

Vel mødt
Bestyrelsen

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Godt Nytår

 L.A.P. ønske alle et rigtigt godt nytår.

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar